Johtaja tiimin kehityksen tukena


Tiimin taitojen oppimisen alkuvaiheessa tiiminvetäjän tulisi omaksua myönteinen, opettajan työlle ominainen asenne tiimiinsä

Tiimit ja ryhmät ovat kehittyviä ja muuttuvia organisaatioita, joiden johtaminen edellyttää erilaista asennoitumista riippuen tiimin kehitysvaiheesta. Tiimin ollessa taitojen oppimisen alkuvaiheessa tiiminvetäjän tulisi omaksua myönteinen, opettajan työlle ominainen asenne tiimiinsä.

Tiimin motivaation ja edelleen oppimisen vahvistuessa tiiminvetäjän johtajuusote muuttuu ja tietyssä mielessä myös helpottuu intensiivisemmän alkuvaiheen jälkeen. Valmentaja-johtajan keskeinen tehtävä on kanavoida tiimin vahvistuvaa motivaatiota asteittain vaativampiin tehtäviin ja ohjata tiimi harjoittamaan organisaation tavoitteiden kannalta keskeisiä kompetensseja.

Tiimin lähestyessä taitojen hallinnan huippua johtaja joutuu omaksumaan enemmänkin visionäärin asenteen tiimiinsä.

Johtajan vastuu kasvaa uusien, organisaation mission mukaisten avauksien ja suuntien määrittelemiseksi tiimille. Samalla tiimin motivaatio ylläpidetään nimenomaan allokoimalla vahvistuvaa osaamista ja tiimistä nousevia innovaatioita organisaation isoa kuvaa palvelemaan. Tämä johtajan itsestään selvä, perinteinen tehtävä tarkoittaa hankitun suhteellisen edun hyödyntämistä tuottavuuden ja kannattavuuden vahvistamiseksi.

Oheisessa kuviossa on esitetty esimerkkejä johtajaotteen muutoksesta tiimin motivaation ja taitojen kehittyessä.

Figure 01
Johtajuus ja tiimin taidot

Useimmissa yrityksissä tulee tilanteita, joissa tiimiltä ei odoteta jatkuvaa uusien kompetenssien haltuunottoa tai innovaatioiden synnyttämistä. Tällöinkin johtaja joutuu varmistamaan perustoimintojen ylläpitämisen ja huolehtimaan riittävästä suoritusmotivaatiosta. Nämä tilanteet kutsuvat johtajasta esiin toimeenpanijan: jopa lievä mikromanageeraaminen yhdistyy tällöin tiimin hankkimien taitojen mahdollistamaan delegointiin ja valtuuttamiseen.

Mindfindr-testin tekemällä voit lisätä ymmärrystäsi sinulle luontaisista tiiminjohtajan taipumuksista ja mahdollisista haasteista halutessasi kehittyä yleisjohtajana.

© Mindfindr Oy 2024