Quo vadis johtaja?


"On houkuttavaa etsiä uusia lähestymistapoja johtajuuteen"

Perinteiset teoreettiset mallit, jotka luokittelevat organisaatioiden toimijat johtajiin, esimiehiin ja työntekijöihin ovat yksinkertaisuudessaan nopeasti jäämässä tutkimusalan historiaan siirtyessämme jälkiteollisesta ja informaatiotaloudesta kohti uusia ja arvoituksellisia tulevaisuuden talous- ja yritysmuotoja.

Jo nykyisellään monet meistä ovat erilaisia asiantuntijoita ja vielä useammat tekevät työssään itsenäisesti merkittäviä päätöksiä organisatorisesta asemastaan riippumatta. - Puhumattakaan siitä, että uuden talouden yrityksissä innovaatiot ja luovat ideat tuotetaan tiimeissä, joissa perinteiset rajat johtajien ja tekijöiden välillä ovat lähtökohtaisesti sumeat. Samoin on käynyt erottelulle tuotteiden ja palveluiden välillä.

Nämä muutokset haastavat meitä pohtimaan johtajuuden olemusta perustavalla tavalla uudelleen - varsinkin, jos haluamme ottaa johtajuuden sosiaalipsykologisena roolina ja talouden instituutiona vakavasti.

On joka tapauksessa . Hyvin laajasti määritellen, johtajuuden voitaneen edelleen katsoa viittaavan kaikkiin niihin prosesseihin ja keinoihin, joilla yksilö vaikuttaa muiden yksilöiden tekoihin ja käyttäytymiseen. Kapeammassa merkityksessä ja perinteisessä organisaatioiden kontekstissa johtajuus viittaa menettelyihin, joilla johtajan asemassa oleva toimija edistää organisaationsa visioiden lähentymistä valitun strategian mukaisesta, tästä johdettuja operaatioita käynnistäen ja ohjaten.

Edellä mainitun karkean “johtajat ja tekijät” -jaon ohella erittely transaktionaaliseen ja transformationaaliseen johtajuuteen tai vaikkapa Golemanin kuuden johtamistyylin malli (käskevä, rytmittävä, demokraattinen, vuorovaikutteinen, valmentava ja visionäärinen tyyli) vaikuttavat edelleen merkittävästi ja automaattisesti siihen, millä käsitteillä analysoimme johtajuutta.

Mindfindrin johtajuusmalli kattaa 5-portaisen yleisen johtajuustaipumuksen vahvuuden ohella kaksi muuta persoonallisiin valmiuksiin pohjaavaa näkökulmaa yksilön johtajapotentiaalin laadun ymmärtämiseksi. Malli perustuu ajatukseen, että riippumatta sisällöllisestä - saati tuotantoon liittyvästä - kontekstista yksilöllä voi olla luontaisia taipumuksia neljän erilaisen johtajuustyypin alueilla. Nämä ovat prosessijohtaminen, tulosjohtaminen, kehitysjohtaminen ja muutosjohtaminen.

Kolmas analyysitaso mahdollistaa yksilön johtamistyylien suhteellisen vahvuuden tarkastelun. Tekemällä Mindfindr-testin näet suhteelliset vahvuutesi Määrätietoisena toimeenpanijana (The Resolute Implementer), Ymmärtävänä vakauttajana (The Empathic Maintainer), Osallistuvana ratkaisijana (The Participating Problem Solver), Osallistuvana kannustajana (The Participating Supporter), Strategisena toimeenpanijana (The Strategic Implementer), Näkemyksellisenä uudistajana (The Visionary Facilitator), Analyyttisenä uudistajana (The Analytic Pioneer) ja Innostavana valmentajana (The Inspiring Coach).

© Mindfindr Oy 2024