Johtamistyyli tilanteesta riippuen


Häntä koiraa heiluttaa - erilaiset missiot ja tiimin kehitysvaiheet vaativat erilaista johtajuutta

Laajasti jaetun käsityksen mukaan johtajan tulisi tarvittaessa kyetä toimimaan yleisjohtajana - tilanteesta, tehtävästä ja tiimin osaamistasosta riippumatta. Kuitenkin esimerkiksi voimakkaan pragmaattisen ja suoraviivaisen johtajapersoonan voi olla vaikea omaksua valmentavaa johtamistyyliä.

Opimme parhaiten uusia asioita opettajien ja johtajien suhtautuessa oppijoihin enemmän vertaisina kuin alaisina. Uusien asioiden omaksuminen on optimaalista kun stressitaso on matala, ja tätä edistää tilanne, jossa oppimistapahtuman toimijoiden välillä on minimaalisesti erilaisia stressitekijöitä, kuten sosiaalis-hierarkkisia rajoja ja estoja.

Kun tiimin jäsenten osaaminen ja sen vahvistama motivaatio vahvistuvat, johtajat voivat ottaa enemmän emotionaalista etäisyyttä tiimin jäsenistä, samalla kuitenkin tarjoten kasvavasti haastavia sekä yksilölliset vahvuudet ja eriävät tiimiroolit huomioivia tehtäviä. Tämä tiimin kasvuvaihe kutsuu johtajasta esiin Bassin esittämään transformationaaliseen johtajuustyyliin sisältyviä inspiroinnin ja älyllisen haastamisen keinoja.

Erityisesti korkean toimintakyvyn organisaatioissa tulee tilanteita, joissa johtajan on kyettävä ulosmittaamaan kaikki mahdollinen suorituskyky ja osaaminen tehokkaasti organisaatiosta. Tämä voi johtua esimerkiksi tarpeesta nostaa poikkeustilanteessa organisaation tuottavuus uudelle tasolle. Varsinkin kilpailullisilla markkinoilla tämä voi olla organisaation ainoa keino selviytyä. Sotilas- ja turvallisuusorganisaatioissa tällaiset kriisitilanteet ovat haasteiltaan analogisia, vaikka panokset ovat luonteeltaan erilaisia.

Näissä tilanteissa johtaja joutuu ottamaan toisenkin taka-askeleen, mitä tulee tiimin johtamiseen emotionaalisesti ja läheltä. Tämä antaa tiimille vastuuta ja tilaisuuden soveltaa osaamistaan. Tällöin tiimi voi täysimääräisesti tuottaa itsenäisesti innovaatioita ja ratkaisuja aiemmissa kehitysvaiheissa rakentuneen osaamisen pohjalta.

Figure 01
Johtajuustyylit

Toisinaan tiimiltä odotetaan selkeästi määriteltyjä käytännöllisiä tuloksia nopeasti. Välttämättä tämän ei tarvitse johtaa pelkästään etäiseen delegointiin, vaikka joissakin organisaatioissa ja tilanteissa se voi olla ainoa tapa johtaa. Suora delegointi on mahdollista kun tiimi hallitsee keskeiset tehtävät erittäin hyvin. Tarpeellinen tämä tyyli on milloin tehtävien luonne - joko tehtävien sisältämistä rutiineista tai riskeistä johtuen - ei ole omiaan lisäämään toimijoiden motivaatiota. Tällöin vaadittavan suoraviivaisen käytännön implementoinnin omaksuminen on mahdollista, kun johtaja itse tietää, että tiimi on todella voinut aiemmissa kehitysvaiheissa hankkia haasteiden edellyttämät valmiudet ja taidot.

Mindfindr-testin tekemällä voi todeta, mitkä ovat tiimin vahvuudet ja mihin johtaja asettuu ajankohtaisesti johtajuustyylien kentässä. Analyysi tuo esiin myös, mitkä alueet tulevien haasteiden valossa voisivat edellyttää kehittämistä tai tiimin vahvistamista uusilla voimilla.

© Mindfindr Oy 2024