Tiimin ja johtoryhmän strateginen rakentaminen


Tuckmanin oivalluksen mukaan ihmisten kokoontuessa tavoittelemaan joitakin tiettyjä päämääriä he pyrkivät organisoitumaan spontaanisti

Team Project

Tiimin tai minkä tahansa tavoitehakuisen ryhmän rakentamisesta keskusteltaessa emme voi sivuuttaa Tuckmanin tai Belbinin esittämiä malleja. Tuckmanin oivalluksen mukaan ihmisten kokoontuessa tavoittelemaan joitakin tiettyjä päämääriä he pyrkivät organisoitumaan spontaanisti.

Yhteisen tavoitteen tiedostamisen (forming) ja tietynlaisen rooliselvittelyn ja muodostamisen (storming) jälkeen seuraa pelisääntöjen määrittely (norming). Näiden prosessien myötä tiimi on valmiimpi varsinaisesti toteuttamaan päämääriä palvelevia toimintoja (performing). Myöhemmin tähän tiimin elinkaareen on lisätty vielä toiminnan keskeytyminen, päättyminen tai tiimirakenteen purkautuminen (adjourning). Belbinin mallin mukaan tiimeihin muodostuu erilaisia rooleja, jotka erikoistuvat yhteistyön edellyttämiin toimintoihin. Näitä ovat esimerkiksi Kasvi (Plant), Resurssien selvittelijä (Resource investigator), Muotoilija tai Muokkaaja (Shaper) ja Monitoroija-arvioija (Monitor evaluator).

Nämä mallit lähestyvät tiimejä enemmänkin omavaraisina organisaatioina ja kiinnittävät vähemmän huomiota tiimin ulkopuolisiin toimijoihin, sidosryhmiin ja asiakkaisiin. Tiimien rakentamisessa tulisi myös huomioida, minkälaiset henkilöt luontevimmin omaksuvat erilaisia tiimirooleja, näin optimaalisimmin täydentäen kokonaisuutta tiimin jakamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikissa tapauksissa tiimi tulisi rakentaa palvelemaan emo-organisaation olemassaolon tavoitteita, strategisia päämääriä. Tässä tarkoituksessa Mindfindrin tiimimalli perustuu yksilöiden luontaisiin taipumuksiin ja persoonallisuudenpiirteisiin, kuitenkin niin, että samalla henkilöllä on eriasteisesti valmiuksia useisiin tiimirooleihin.

Käytännössä tiimit muodostuvat usein Tuckmanin esittämällä tavalla, spontaanisti, ilman rationaalista suunnittelua. Tämä saattaa aiheuttaa myöhemmin haasteita joidenkin tiimiltä vaadittavien tehtävien hoitamisessa tai sisäisessä vuorovaikutuksessa. Näissä tilanteissa Mindfindrin tiimianalyysi auttaa tiiminvetäjiä ja jäseniä vahvistamaan ymmärrystä haasteiden taustalla vaikuttavasta ihmisten erilaisuudesta. Edelleen tiimi tulee tietoisemmaksi jäsenten erityisyydestä ja yksilöllisistä vahvuuksista. Usein näitä oivalluksia olennaisempaa tiimin tuottavuuden kannalta on, että näin saadaan esiin myös yhteisten tavoitteiden kannalta keskeiset haasteet ja mahdolliset kompetenssikatveet. Analyysi voi siten johtaa tiimin roolien uudelleenmäärittelyyn tai vahvistamiseen rekrytointien kautta.

Mindfindrin tiimimalli perustuu ymmärrykselle, että yksilö voi toimia useissa tiimirooleissa, jotka voidaan kuitenkin asettaa suhteellisen vahvuuden mukaan järjestykseen.

Mindfindr-testin tekemällä voit todeta suhteelliset vahvuutesi kahdeksassa ryhmä- ja tiimirolissa. Näitä ovat Viimeistelijä (The Finisher), Organisoija (The Organizer), Diplomaatti (The Diplomat), Inspiroija (The Inspirer), Haastaja (The Challenger), Verkottuja (The Networker), Analyytikko (The Analyst) ja Innovoija (The Innovator).

© Mindfindr Oy 2024